A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) KÖNIG-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-006810, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi utca 65..) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.22/2020/34.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2290527

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021. május 14. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 48 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingóság vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a felszámoló Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11701004-25969216 számú pénzforgalmi bankszámlájára – pályázat ajánlati biztosíték – közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db GPC 3040 típusú elektromos targonca . A targoncák gyártási éve: 2012. Maximum emelhető tömeg 2 tonna. A targoncák minimálára 336.000,- Ft / db, összesen: 672.000,- Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 960 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 672 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Elektromos targonca

Típus:

Ipari gép

Gyártmány:

CROWN GPC 3040

Gyártási idő:

2012.

Állapot:

Átlagos

Tehermentes:

nem NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtási jog.

Mennyisége:

2 db

Becsérték:

480 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető 4516 Demecser, Hunyadi u. 35. szám alatt 2021. május 11-én 11 órakor és 2021. május 28-án 11 órakor, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 16 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany – a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a felszámoló Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11701004-25969216 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: – az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), – az ajánlott nettó vételárat, – a fizetés módját, ütemezését, határidejét, – pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, – nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, – a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, – nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámla-számra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, – nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban tételenként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő ingóságok becsértéke nettó árat jelent. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóságok tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgyak értékesítésére második alkalommal kerül sor. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a becsérték 70 %-a. A minimálár csökkentését a 237/2009. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban tételenként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2290527/tetelek.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.